Globálne výzvy potravinárskeho priemyslu

Autor VF marec 2017 -

Narastajúca urbanizácia i počet obyvateľov, ako aj stále vyššia úroveň ich blahobytu, znamenajú rast dopytu po balených potravinách. To zvyšuje nároky na výrobné a baliace stroje.

Potravinársky priemysel na celom svete čelí výzve v krátkom čase reagovať na premenlivé konzumné trendy a rýchlo uvádzať na trh nové produkty. Rôznorodosť potravinárskych výrobkov je obrovská a neustále narastá, životné cykly produktov sa skracujú a s nimi klesá i veľkosť výrobných dávok.
Súčasne je nutné držať výrobné náklady na čo najnižšej úrovni, pretože rastúce mzdy i ceny za energie a suroviny zvyšujú náklady a znižujú marže. Pri investíciách do strojov a zariadení sa spoločnosti preto stále viac sústreďujú na zvyšovanie efektivity, produktivity i flexibility.

Výkon a flexibilita

Efektívne a spoľahlivé procesy výroby i balenia potravín sú veľmi dôležité. Rozsah možných opatrení tu prekračuje jednoduchú optimalizáciu disponibility strojov – bez problémov musí fungovať celý výrobný proces. Podstatným príspevkom sú redukcia prestojov a minimalizácia plytvania materiálom.
Výrobná a baliaca technika musí byť schopná rýchlo reagovať a prispôsobiť sa, napr. na iné teploty či metódy dávkovania v prípade, že sa použijú nové prísady. Automatická správa receptúr v spojení so súvislým tokom informácií zaistia správne, vysoko automatizované riadenie procesov.
Rastie tiež rôznorodosť obalov. Firmy tu musia byť schopné vyhovieť dopytu po rôznych veľkostiach – od obalu na jednu porciu až po rodinné balenie. Baliace stroje a zariadenia preto musia byť flexibilné, disponovať širokým spektrom formátov a umožňovať ich rýchlu zmenu. Najmä trend k stále menším výrobným dávkam vyžaduje čo najkratšie časy na prestavenie a opätovný rozbeh strojov.

Hygienické požiadavky a nároky

Na bezpečnú, hygienicky bezchybnú výrobu potravín, spĺňajúcich medzinárodné normy a smernice, sa musia použiť stroje a zariadenia konštruované podľa zásady „hygienic design“. Také stroje možno ľahko a rýchlo čistiť, pretože napríklad nemajú rohy a dutiny, kde by sa mohli hromadiť zvyšky, mikroorganizmy a špina.
Zväz nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA) odhaduje podiel času, potrebného na čistenie v potravinárskom priemysle, na 20 až 30 %. Optimalizácia je preto veľmi dôležitá. Trendom sú automatické systémy „cleaning in place“ s minimálnou spotrebou zdrojov – vody, energií, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

Určiteľný pôvod je samozrejmosťou

Vysoko efektívne a spoľahlivé riešenia „track & trace“ zaručujú súvislú transparentnosť pôvodu potravín a ich cesty pozdĺž celého distribučného reťazca. Či už pri spracovaní, plnení alebo balení, v každom procesnom kroku je nutné dáta spoľahlivo zaznamenávať. Na potrebnú identifikáciu slúžia čiarové kódy, 2D-kódy (data matrix codes) alebo RFID-tagy.
Okrem možnosti spätného vysledovania cesty produktov možno tieto riešenia využiť aj na odhaľovanie slabých miest logistických reťazcov. Bezdrôtové technológie informujú v reálnom čase o presnom mieste a pohybe tovaru, vrátane prípadného prerušenia chladiaceho režimu. Touto technológiou možno zefektívniť distribučné trasy a ďalej znížiť náklady.

Investície do strojov odrážajú dopyt

Rastúca spotreba potravín na celom svete, dopyt po vyššom komforte a narastajúce požiadavky spotrebiteľov i zákonodarcov sa zrkadlia v stále vyšších investíciách. Podľa údajov VDMA vzrástol medzinárodný obchod s potravinárskymi a baliacimi strojmi za ostatných 10 rokov o 52 % a dosiahol 38 mld. € (r. 2015). Podobným dynamickým vývojom sa môže pochváliť sotvaktorý iný segment strojárstva.
Najväčší dopyt po strojoch pre uvedený segment tradične vykazujú európske trhy, kam šlo 33 % všetkých dodávok (12,5 mld. €). Ázia je druhým najsilnejším odbytovým regiónom: v r. 2015 odobrala stroje v hodnote 8,2 mld. €, čo predstavuje 22 % svetových exportov. Tretie miesto s 13 percentami (5 mld. €) obsadila Severná Amerika.
Cca polovica dopytu po strojoch však prichádza z rýchlo sa rozvíjajúcich krajín Ázie, Latinskej Ameriky, Blízkeho a Stredného východu a Afriky. Snaha dohnať úroveň spotreby vysoko rozvinutých regiónov je tu motorom budovania a rozširovania výrobných kapacít.

VF
Spracované z podkladov Messe Düsseldorf a VDMA

Predaj potravín rastie o 2 % ročne

Svetový odbyt balených potravín rástol za ostatných päť rokov priemerne o dve percentá ročne. V roku 2015 dosiahol objem 750 mil. ton. Najväčším odbytiskom, na ktorom je zároveň aj najvyšší rast, je Ázia. Na pomerne nasýtených trhoch Európy a Severnej Ameriky, ktoré už dnes vykazujú vysokú spotrebu balených potravín na obyvateľa, je dopyt na stabilne vysokej úrovni.

Partneri