Európsky parlament zjednodušuje zavádzanie OZE. Solárne panely na budovách sa majú schvaľovať expresne

Autor Baptiste Chatain, Ján Jakubov december 2022 -
Európsky parlament zjednodušuje zavádzanie OZE. Solárne panely na budovách sa majú schvaľovať expresne Pixabay / Alex Csiki

Snahou je zrýchliť prechod na obnoviteľné zdroje energie a energetickú transformáciu.

Poslanci Európskeho parlamentu v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu Európskej komisie skrátili maximálnu lehotu na schválenie nových zariadení z dvanástich na deväť mesiacov, ak sa nachádzajú v takzvaných oblastiach urýchľovania obnoviteľných zdrojov energie.

Každý členský štát ich označí v závislosti od toho, či je schopný inštalovať obnoviteľné zdroje energie rýchlejším tempom. Ak príslušný orgán neodpovie v stanovenej lehote, povolenie alebo žiadosť sa považuje za schválené – na základe tzv. zásady „pozitívneho mlčania“.

Mimo týchto oblastí by tento proces nemal presiahnuť 18 mesiacov, chcú poslanci, a nie dva roky, ako sa pôvodne navrhovalo.

Pokiaľ ide o modernizáciu existujúcich zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, poslanci chcú, aby proces udeľovania povolení neprekračoval šesť mesiacov.

Pri stanovovaní pravidiel pre oblasti urýchľovania obnoviteľných zdrojov energie musia krajiny EÚ zabrániť alebo aspoň výrazne okresať negatívny vplyv na životné prostredie, ktorý by tu mohol nastať.

Lokality sústavy Natura 2000, prírodné parky a rezervácie, ako aj identifikované trasy sťahovania vtákov a morských cicavcov sú vylúčené s výnimkou umelých a zastavaných plôch, ako sú strechy, parkoviská alebo dopravná infraštruktúra.

Poslanci tiež doplnili ustanovenia s cieľom zabezpečiť, aby verejnosť bola zapojená pri výbere oblasti pre elektráreň a pri stanovovaní oblastí urýchľovania obnoviteľných zdrojov.

Zvýšiť vybavenie panelmi na budovách a tepelnými čerpadlami

Návrh obsahuje aj povinnosť krajín EÚ zabezpečiť, aby boli povolenia na inštaláciu solárnych zariadení na budovách udelené do mesiaca. V prípade menších zariadení s výkonom nižším ako 50 kW bude postačovať jednoduché oznamovanie.

Inštalácia solárnych zariadení bude vyňatá z povinnosti vykonať posúdenie vplyvu na životné prostredie, rozhodli poslanci. Postup vydávania povolenia na inštaláciu tepelných čerpadiel nesmie presiahnuť jeden mesiac.

S cieľom bezodkladne priniesť viac energie z obnoviteľných zdrojov do siete poslanci do návrhu začlenili aj prvky nedávneho návrhu Komisie predloženého v rámci tzv. „núdzového postupu“, aby väčšina ustanovení nadobudla účinnosť už v roku 2023.

Vyhlásenie spravodajcu

„Dnes sme položili základy pre rýchlejšie procesy vydávania povolení, aby sme mohli rýchlejšie využívať obnoviteľné zdroje energie, a tým podporili energetickú transformáciu. Zaviedli sme nové opatrenia, ktoré poskytujú členským štátom a ich inštitúciám väčšiu voľnosť,“ povedal spravodajca Európskeho parlamentu Markus Pieper (EPP, DE).

Zásada „pozitívneho ticha“ podľa neho platí v oblastiach urýchľovania obnoviteľných zdrojov energie za predpokladu, že projekty obnoviteľných zdrojov sú vo verejnom záujme a môžu mať prospech zo zjednodušeného posudzovania pre osobitné výnimky v environmentálnych predpisoch EÚ.

Návrh správy bol prijatý 407 hlasmi za, 34 hlasovalo proti a 181 sa hlasovania zdržalo. Poslanci tiež hlasovali o postúpení spisu výboru s cieľom začať rokovania s Radou o dohode v prvom čítaní.

Súvislosti

Návrh právneho predpisu predložila Komisia v rámci balíka REpowerEU, ktorého cieľom je znížiť európsku závislosť od dovozu fosílnych palív z Ruska v reakcii na jeho agresiu na Ukrajine.

Zmení sa ním smernica o energii z obnoviteľných zdrojov, smernica o energetickej efektívnosti a smernica o energetickej hospodárnosti budov, v súvislosti s ktorými prebiehajú samostatné revízie v rámci balíka „Fit for 55“.

Reakcie slovenských poslancov

Miroslav Číž (S&D, SK): „Nachádzame sa vo veľmi nepríjemnej situácií. Musíme mať jednoznačne aj núdzové opatrenia. Kontext v členských štátoch je dramaticky rozličný. Bude potrebná istá miera flexibility. Kratšie lehoty na dosiahnutie cieľov nebudú efektívne, ak na ich splnenie nebudú dostatočné vnútroštátne kapacity.“

Robert Hajšel (S&D, SK): „Ak to s urýchľovaním prechodu na obnoviteľné zdroje myslíme skutočne vážne, potrebujeme masívne investície a zjednodušené administratívne procedúry. Schvaľovanie už nemôže trvať dlhé mesiace či dokonca roky. Tu si domácu úlohu musí urobiť tak EÚ ako aj členské štáty, ktoré musia občanov skutočne motivovať k prechodu na zelenšie zdroje, a to najmä využitím európskych prostriedkov aj na priame dotácie, ktoré pokryjú veľkú časť a nielen zlomok celkovej ceny, ako je to dnes na Slovensku.“

Martin Hojsík (RE, SK): „Jediná cesta z energetickej krízy je konečne naplno a v súlade s prírodou využiť zelenú energiu a neplytvať ňou. Najlepšie tak ochránime ako naše peňaženky, tak planétu a bezpečnosť a zaistíme nové pracovné miesta. Potrebujeme odstrániť zbytočnú byrokraciu, ktorá sa na Slovensku týka najmä pripájania do siete. Príroda je súčasťou riešenia, nie problému.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK - zdržal sa hlasovania) uviedol: „Deklarovaným cieľom je zjednodušenie povoľovacích konaní pre produkciu energie z obnoviteľných zdrojov. K materiálu ale nebola vypracovaná analýza dopadov, ktorá by zabezpečovala efektívne dosiahnutie tohto cieľa.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Obnoviteľné zdroje energie potrebujeme podporovať nielen kvôli ekológii a energetickej sebestačnosti, ale aj kvôli našej vojenskej bezpečnosti. Vojenský agresor dokáže zaútočiť na jeden veľký strategický objekt, nemôže však zničiť množstvo malých rozptýlených energetických zdrojov.“

Michal Wiezik (RE, SK): „Dôležité je, aby sme správne identifikovali lokality, v ktorých je možné budovať zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie bez negatívneho dopadu na ochranu prírody. Najmä v spojitosti s vodnou energiou a energiou z biomasy by benevolencia v uplatňovaní nadradeného verejného záujmu výroby energie viedla k vážnym poškodeniam riek a vzácnych lesných území. To je neprípustné.“

Baptiste Chatain, Ján Jakubov, EP

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo