Agentúra SARIO priniesla tisícky pracovných miest a pomohla stovkám slovenských firiem exportovať

Autor TS január 2023 -

Rok 2022 bol z hľadiska počtu aj kvality uzavretých investičných projektov, ako aj pozitívnej spätnej väzby slovenských podnikov podporených pri exporte a nadväzovaní nových dodávateľsko-odberateľských vzťahov mimoriadne úspešný.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) uzavrela 31 investičných projektov v objeme 1,87 miliardy EUR a s potenciálom vytvoriť až 7 540 nových priamych pracovných miest, zrealizovala viac ako 90 podujatí na podporu zahraničného obchodu a internacionalizácie malých a stredných podnikov (MSP) pre stovky slovenských spoločností.

V rámci medziročného porovnania s rokom 2021 je počet uzavretých investičných projektov porovnateľný, avšak výška investícií je takmer 4-násobná a počet nových pracovných miest je viac ako 2-násobný.

Investori pochádzajú najmä z Európy. Najviac projektov je z oblasti automobilového priemyslu (vrátane elektromobility) a strojárstva. Značná časť nových investícií smeruje do regiónov s vyššou nezamestnanosťou.

sario rok2022 v cislach 01

Obľúbenosť Slovenska trvá

Výnimočnosť minuloročných výsledkov podčiarkuje aj vysoký podiel investičných projektov s vyššou pridanou hodnotou na celkovom objeme investícií – 70% – či na počte pracovných miest – 76%.

„Dáta k uzavretým, ale aj k 70 rozpracovaným investičným projektom agentúry SARIO dokazujú, že investori z celého sveta naďalej intenzívne zvažujú Slovensko ako potenciálne vhodnú lokalitu pre umiestnenie svojich prevádzok, a to nielen v oblasti priemyselnej výroby, ale aj R&D pracovísk či centier zdieľaných služieb,“ konštatoval generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.

„Navyše, pokiaľ ide o výrobu, mnoho projektov prináša so sebou značnú pridanú hodnotu a priestor na diverzifikáciu hospodárstva,“ doplnil. Za výsledkami je podľa neho proaktívna systematická práca,  kvalita služieb poskytovaných agentúrou a koordinovaná medzirezortná spolupráca.

sario rok2022 v cislach 02

Prezentácia v zahraničí

Agentúra zareagovala promptne a efektívne na zvýšenú aktivitu aj v oblasti podpory prezentácie slovenského obchodného potenciálu v zahraničí. V roku 2022 zorganizovala 35 podnikateľských misií a štyri vlastné kooperačné podujatia, zabezpečila účasť slovenských podnikov na 17 medzinárodných veľtrhoch, pripravila 35 vzdelávacích aktivít a vypracovala 140 obchodných dopytov.

Okrem komplexnej podpory exportu slovenských subjektov na globálne trhy sa agentúra zamerala aj na aktivity pre iniciovanie transferu najmodernejších inovatívnych technológií do výrobnej praxe, osvetu, vytváranie nových príležitostí a funkčných kooperačných platforiem.

„V rámci podpory zahraničného obchodu a internacionalizácie slovenských podnikov pracujeme s niekoľkými nástrojmi, v rámci ktorých môžu slovenské firmy prezentovať svoj potenciál a presadiť sa na globálnych trhoch, zapojiť sa do dodávateľských reťazcov etablovaných investorov, spoznať aktuálne exportné príležitosti vo vybraných teritóriách, nadviazať nový obchodný kontakt. Som rád, že mnohé z nich aj tento rok vygenerovali konkrétne výsledky i kooperácie,“ uzavrel Robert Šimončič.

Ciele a priority Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu pre rok 2023 ostávajú rovnaké – podpora prílevu zahraničných investícií s exportným potenciálom a pridanou hodnotou na Slovensko, ako aj podpora exportu slovenských produktov, služieb, technológií na rýchlo rastúce trhy a implementácia posolstiev značky Slovenska.

TS

sario rok2022 v cislach 03

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo