Aký je priestor pre zdravotné pripoistenie?

Autor Katarína Fedorová júl 2023 -
Aký je priestor pre zdravotné pripoistenie? Pixabay / Tung Nguyen

Od politikov často počujeme výroky ako „zisk by mal byť dosahovaný z pripoistenia“, či dokonca „chceme umožniť pripoistenie“. Prečo tu teda ešte nie je komerčné zdravotné pripoistenie a aký priestor preň ponúka slovenská legislatíva?

Základným zmyslom verejného zdravotného  poistenia (VZP) je sprístupniť potrebnú zdravotnú starostlivosť všetkým poistencom, bez ohľadu na ich príjmy a zdravotný stav. Potreby sú obrovské a zdroje obmedzené, preto by verejné poistenie malo pokrývať iba klinicky prínosné technológie, ktoré si môžeme dovoliť zaplatiť.

Z pohľadu verejného zdravotného poistenia je štandardom zdravotná starostlivosť, ktorá prináša hodnotu za peniaze a neprekračuje možnosti rozpočtu. Všetko navyše je „pripoistiteľný“ nadštandard.

Dôvody pre kúpu individuálneho poistenia (pripoistenia) môžu byť rôzne. V zahraničných štúdiách sa najčastejšie uvádza potreba pokrytia špecifickej starostlivosti, urýchlenie prístupu k liečbe a širší výber poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

Popri samotnom obsahu (výkony, lieky, pomôcky) do popredia vystupujú najmä tri faktory – komfort, kvalita a čas. O týchto parametroch sme uvažovali v rámcoch súčasnej legislatívy. Dospeli sme pritom k viacerým kľúčovým zisteniam.

Nadštandard pri liečení a prevencií

Pri liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách je štandard definovaný kategorizačnými zoznamami. Nekategorizované a nadlimitné technológie môžu byť predmetom pripoistenia.

Pri preventívnych prehliadkach sa dá pripoistiť vyššia frekvencia prehliadok, viac výkonov v rámci prehliadok a ich rozšírenie na ďalšie špecializácie (kardioprevencia, onkoprevencia, športové lekárstvo).

Individuálne poistenie môže zahŕňať nepovinné očkovanie a iné v súčasnosti nehradené zdravotné výkony, napr. neindikované genetické a krvné vyšetrenia, alternatívnu medicínu a rôzne „kúry“ (napr. vysokodávkový vitamín C).

V rámci stomatológie sa dá pripoistiť použitie nadštandardných materiálov a výkony, ktoré nie sú hradené z VZP, napr. dentálne implantáty, pečatenie zubov, dentálna hygiena.

Väčšia pozornosť od lekárov

Skorší termín u lekára a istota dodržania presného času môže byť predmetom pripoistenia po legislatívnej úprave, ktorá z objednania na vyšetrenie spraví samostatnú službu. Pacienti, u ktorých svietia „red flags“ poukazujúce na závažné, napr. onkologické ochorenie budú k špecialistovi odosielaní urgentne, bez ohľadu na to či sú alebo nie sú individuálne poistení.

Pripoistiť sa dá aj viac času na vyšetrenie – lekár sa pacientovi bude venovať o 10 minút dlhšie než je štandardné.

Pri pripoistení komplexného manažmentu je kľúčová nadväznosť zdravotnej starostlivosti. Tá sa dá zabezpečiť vyššou aktivitou všeobecného lekára pri zabezpečovaní vyšetrení u špecialistov v rámci zmluvnej siete zdravotnej poisťovne, aj rozšírením možnosti využívania nezmluvných poskytovateľov. Individuálne by sa mohli dať poistiť aj služby recepcie a zjednodušenie vybavovania rôznych potvrdení.

Lepšia komunikácia, vyšší komfort

Neindikovaná domáca starostlivosť sa v súčasnosti poskytuje za priamu úhradu a môže byť predmetom pripoistenia.

Široký priestor pre pripoistenie ponúka telemedicína. Popri možnosti konzultácie s lekármi v SR aj v zahraničí môže individuálne poistenie pokrývať aj balíčky cielenej komunikácie s klientami v určitej situácii (napr. tehotné ženy, rodičia malých detí) alebo s určitým záujmom (napr. zdravý životný štýl). Uvažovať sa dá aj o poistení telemonitoringu pacientov požadujúcich vyššiu mieru podpory počas choroby pri a návrate do bežného života.

Legálnym nadštandardom ľahko prenosným do individuálneho poistenia je nadštandardné ubytovanie a strava pri hospitalizácii a možnosť výberu zdravotníckeho pracovníka.

Ďalší priestor na pripoistenie by ponúklo prehodnotenie prínosov a nákladov nateraz hradených služieb, ako je odkladná preprava, kúpeľný pobyt pri jednotlivých diagnózach a podobne.

Poriadok do legislatívy a evidencie

Z legislatívneho hľadiska je vytvorenie priestoru na pripoistenie jednoduché – v podstate stačí zobrať „červené pero“ a vyškrtať všetky nevykonateľné aj nevykonávané ustanovenia, protirečenia a duplicity. Veci určite prospeje aj reálny katalóg zdravotných výkonov, ktorý čakáme budúci rok.  

Dôvody, pre ktoré pripoistenie ešte nemáme, ale nie sú technické. Úvahy o pripoistení sú politicky nákladné. Čeliť ľuďom, ktorí „celý život platili odvody“ a teraz majú strpieť, že ich predbieha dáky pripoistený, je náročné.

Neľahké je aj vysvetliť, že nebudú výnimky, dvojité príspevky, a že „bezplatnosť“ má svoje limity. Určite sa o to ale treba pokúsiť.

Poistenie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti existuje v rôznych európskych krajinách (napr. Rakúsko, Francúzsko, Dánsko, Luxembursko, Holandsko), či už ako doplnkové k verejnému systému alebo namiesto neho. Všetky tieto štáty si zjavne udržali sociálny zmier.

Katarína Fedorová, INESS

Problematike verejného zdravotného  poistenia sa venuje publikácia Priestor pre zdravotné pripoistenie na Slovensku od autorky Kataríny Fedorovej, ktorú vydal INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v Bratislave.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo