Inštitúcie na Slovensku šafária, strategické smerovanie chýba, zodpovednosť sa nevyvodzuje, tvrdí NKÚ

Autor NKÚ SR apríl 2024 -
Inštitúcie na Slovensku šafária, strategické smerovanie chýba, zodpovednosť sa nevyvodzuje, tvrdí NKÚ Pixabay

Najvyšší kontrolný úrad považuje výsledky svojich kontrol v roku 2023 za alarmujúce.

Výročná správa o kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR za rok 2023 upozorňuje na to, že výsledky kontrol sú alarmujúce. Slovensko nemá stratégiu, ktorá by mu jasne určovala budúce smerovanie, a preto sa na svojej ceste za prosperitou a rastom čoraz viac potáca, zraňuje a stráca potrebné sily. Zaostávame za susednými krajinami aj za vyspelou Európou a tento stav sa nám nedarí zvrátiť,“ tvrdí šéf národných kontrolórov Ľubomír Andrassy.

Podľa neho v krízových časoch zohrávajú kľúčovú rolu práve silné inštitúcie, schopné pôsobiť ako stabilizátory, ktoré tlmia vnútorné konflikty a podporujú dobrú trajektóriu udržateľného rozvoja spoločnosti, v čom chce ísť kontrolný úrad príkladom.

Nekoncepčné riadenie organizácií

V roku 2023, teda v tridsiatom roku svojho pôsobenia NKÚ SR ukončil 35 kontrolných akcií v 135 subjektoch, ktorým adresoval 227 odporúčaní na zlepšenie stavu a riešenie nedostatkov.

Najviac, až pätnásť kontrol bolo v oblasti Efektívna a transparentná verejná správa, v ktorej sa kontrolóri zamerali na fungovanie a prínos novovzniknutých inštitúcií, akými sú Slovensko IT či Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Ďalej skúmali hospodárenie štátnych účelových zariadení, obstaranie a vyraďovanie špeciálnej techniky v podmienkach finančnej správy či účinnosť a efektívnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti.

V strategickej oblasti Vzdelávanie, výskum a inovácie úrad šiestimi kontrolnými akciami preveril zmluvné vzťahy pre pripájanie internetu do škôl a ako boli využité výskumné inštitúcie pri riešení hrozieb pandémie.

„Z výsledkov viacerých vlaňajších kontrol vyplýva, že štátne organizácie naďalej šafária a namiesto strategického a koncepčného riadenia radšej na riešenie problémov čoraz častejšie používajú ako model porušovanie zákona. Osobná zodpovednosť sa totiž v štátnych inštitúciách naďalej nevyvodzuje,“ vyhlásil Ľ. Andrassy.

Expo, zdravotníctvo, bezpečnosť potravín

NKÚ sa v šiestich kontrolných akciách zameral aj na oblasť udržateľných verejných financií a fiškálnej politiky, napríklad preveroval organizáciu výstavy Expo v Dubaji alebo opatrenia štátu pri riešení energetickej krízy.

Zo strategickej oblasti Zdravie vykonal tri kontrolné akcie, preveril napríklad prípravu a realizáciu investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice v Martine alebo zabezpečenie dopravnej zdravotnej služby.

V rámci oblasti Environmentálna udržateľnosť kontrolóri preverovali bezpečnosť potravín v SR a zelenú infraštruktúru v mestách a obciach.

Nepripravení na krízové situácie

V minulom roku boli do plánu kontrol zaradené aj kontroly zamerané na systém krízového riadenia štátu, ktorý je podľa výsledkov kontroly nefunkčný. Analytici NKÚ odhalili aj vážne bezpečnostné riziká v procese povoľovania a používania dronov.

Zdravie aj majetok občanov sú podľa výsledkov kontrol vystavované riziku nedostatočnej ochrany pred povodňami, keďže Slovenský vodohospodársky podnik vinou prístupu štátu bojuje o prežitie a nedokáže zabezpečiť svoje povinnosti.

Problémy verených financií

Predložená správa dokumentuje aj zložitosť a problémy verejných rozpočtov na rôznych úrovniach. Mnohé sa nedarí riešiť dlhé obdobie, iné vznikli v ostatných rokoch v dôsledku pandémie, vojny, inflácie, ale aj zlých rozhodnutí s významným dopadom na schodky či zadlženosť štátu.

Výdavky verejnej správy dosiahli historickú úroveň takmer 60 mld. eur, z toho platy učiteľov rástli o 23,2 %, platy štátnych zamestnancov o 17,7 %. Dôchodky sa valorizovali o 11,1 %, rodinný balík mal hodnotu 1,1 mld. a balík kompenzácií cien elektrickej energie zaťažil rozpočet sumou 3,5 mld. eur.

Výsledkom je zložitý stav verejných financií a potreba ich konsolidácie. Tá však nemôže prebiehať rýchlo, zároveň by ale nemala znamenať len jednoduché znižovanie výdavkov bez posudzovania efektu a účinku tohto kroku.

„Stav verejných financií v spojení s nevyhnutnými modernizačnými investíciami, na ktorých základe bude možné stavať nový rastový model Slovenska, vytvára zvýšený nárok na čo najefektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov a riadenie verejných politík,“ povedal predseda NKÚ.

Konsolidácia v kombinácii so štrukturálnymi zmenami, ktoré si vyžadujú značné verejné zdroje, bude pre vládu aj parlament výzvou najbližších rokov.

Zdroj: TS NKÚ

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo