Dodatočná kolaudácia čiernych stavieb

Autor Eversheds Sutherland máj 2024 -
Dodatočná kolaudácia čiernych stavieb Pixabay / Paul Brennan

Od apríla platí novela stavebného zákona, ktorá mení pravidlá prístupu štátu k stavbám postaveným bez splnenia zákonných podmienok.

Novela zákona č. 50/1976 Zb. o Územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) účinná od 1, apríla 2024 zaviedla okrem iných noviniek aj osobitný postup pre preskúmavanie spôsobilosti stavieb na používanie, tzv. dodatočnú kolaudáciu čiernych stavieb.

Novela priniesla zjednodušenie dodatočnej kolaudácie čiernych stavieb. Ak stavebník preukáže splnenie stanovených podmienok, vydá stavebný úrad rozhodnutie o spôsobilosti stavby na jej používanie, pričom rozhodnutie má účinky kolaudačného rozhodnutia.

Amnestie pre staršie stavby

Novela zavádza nasledujúce režimy dodatočnej kolaudácie čiernych stavieb:

1) Generálna amnestia na stavby postavené pred 1. októbrom 1976 — tieto stavby sa dňom 1. apríla 2024 považujú za stavby postavené v súlade s platnými predpismi, pričom 8 46 ods. 7 zákona č. 162/1995 Z. z. je naďalej účinný a nepožaduje sa dodatočná legalizácia.

2) Amnestia na stavby postavené od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989 — tie sa dňom 1. apríla 2024 považujú za stavby postavené v súlade so zákonom, ak spĺňajú dve podmienky:

  1. nepretržite sa využívajú na svoj účel a
  2. vlastník stavby je k tomuto dňu vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená, alebo má iné právo k pozemku, alebo má iné právo k pozemku, na ktorom je stavba postavená.

3) Osobitný postup uplatňujúci sa na stavby postavené od 1. januára 1990 do 31. marca 2024, ak ide o stavbu zhotovenú bez stavebného povolenia alebo bez ohlásenia, alebo stavbu užívanú bez kolaudačného rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. Pri aplikácii osobitného postupu je nevyhnutné preukázať splnenie zákonom stanovených podmienok (napr. predloženie stavebnej dokumentácie, stavba sa nenachádza v ochrannom pásme, stavebnotechnický stav stavby zodpovedá jej účelu, atď).

Podmienky pre dodatočnú kolaudáciu budú platiť do nadobudnutia účinnosti nového stavebného zákona, ktorý by mal nelegálne „čierne“ stavby posudzovať prísnejšie. Jeho účinnosť bola odložená na 1. apríla 2025.

Po novom bez pardonu

V rámci pravidiel platných do 1. apríla 2024 bolo možné aj novú „čiernu stavbu“ dodatočne zlegalizovať v rámci konania o dodatočnom povolení stavby. Po novom to už možné nie je. Pre čierne stavby zhotovené po 1. apríli 2024 by teda po novom malo platiť, jednoducho povedané, že „nepovolená (čierna) stavba = odstránenie“.

Ak niekto takúto stavbu postaví, stavebný úrad nariadi vlastníkovi odstránenie stavby alebo jej časti. Ak vlastník alebo prevádzkovateľ neodstráni čiernu stavbu v lehote určenej stavebným úradom, stavebný úrad to zabezpečí na vlastné náklady, ktoré bude následne vymáhať od vlastníka po dobu až desiatich rokov. Náklady možno vymáhať aj od dodatočne zisteného vlastníka odstránenej čiernej stavby alebo jeho právneho nástupcu.

Stavebný úrad môže vlastníkovi čiernej stavby uložiť pokutu do 10 000 € za jej neodstránenie v určenej lehote a zároveň nariadi odpojiť čiernu stavbu od prívodu elektriny a dodávky vody.

Zdroj: Eversheds Sutherland a Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo