Zodpovedné podnikanie na Slovensku

Autor BLF február 2016 -

Vplyv firiem vo svete je čoraz väčší a dôvera ľudí v ne rastie, zatiaľ čo politikom veria stále menej.

Dôvodom je aj to, že čoraz viac spoločností na svete sa s vedomím svojej spoločenskej zodpovednosti zameriava na budovanie dôvery verejnosti.

CSR sa vypláca

Podľa Edelman Trust Barometra dôverovalo v roku 2015 podnikom 58 % ľudí, vládam o 14 bodov menej. Prejavuje sa tu prístup firiem k spoločenskej zodpovednosti, ktorá vedie o.i. k transformácii spôsobu podnikania smerom k otvorenosti a transparentnosti. Ide o zodpovedné podnikanie (CSR – Corporate Social Responsibility), ktoré je aj ústrednou témou Business Leaders Fóra (BLF) pri Nadácii Pontis.

„Na Slovensku je ešte stále viac v centre pozornosti charita a filantropia. Veľký dopad však má aj to, ako sa firma pri podnikaní správa, či už k svojim zamestnancom, dodávateľom, zákazníkom, a tiež či dbá na životné prostredie,“ vysvetľuje riaditeľka BLF Beata Hlavčáková.
Podľa prieskumu Aeon Hewitt majú spoločnosti, ktoré dokážu nadpriemerne motivovať svojich zamestnancov, o 12 % vyššie tržby ako spoločnosti s nízkou motiváciou zamestnancov. Vo Veľkej Británii dáva až 70 % mladých ľudí pri hľadaní zamestnania prednosť firmám, ktoré podnikajú zodpovedne. To, či je firma čestná a ako sa správa, ich zaujíma oveľa viac ako plat.

Aj slovenské prieskumy ukazujú, že mladí ľudia preferujú firmy, ktorých aktivity sú v súlade s ich hodnotami. Čoraz viac sa dostáva do popredia aj work-life balance zamestnancov, a teda to, či firmy poskytujú flexibilitu pracovného času a podporujú dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom svojich zamestnancov. Pritom sa ukazuje, že flexibilita v práci firmu nič nestojí – naopak, vedie k väčšej spokojnosti zamestnancov, a teda k vyššej produktivite.

Nadnárodný prístup

Väčšie firmy pôsobiace na Slovensku sa často správajú rovnako ako ich matky v zahraničí. „Je to súčasť ich hodnôt a spoločnej DNA,“ hovorí B. Hlavčáková. Na druhej strane, zodpovedné aktivity a projekty firiem na Slovensku sa však často „exportujú“ do zahraničia.
Súčasťou CSR je mnoho zásadných otázok. Znižuje firma spotrebu energií a zdrojov a šetrí tým aj vlastné financie? Ponúka produkty a služby pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva a rozširuje tak svoju zákaznícku základňu? Zodpovednosť firmy totiž nemá byť len o dobrom pocite z darovania. Naopak, zodpovedné správanie sa k zamestnancom, životnému prostrediu, zákazníkom či dodávateľom má firme prinášať (a z dlhodobého hľadiska i prináša) úspech a prosperitu.

Program zodpovednosti

Dnešné ekonomické, spoločenské a environmentálne výzvy prinášajú hlbokú transformáciu nášho sveta. Firmy dneška potrebujú vyvíjať podnikateľské stratégie založené na pochopení toho, ako bude vyzerať svet v budúcnosti. Udržateľnosť a zodpovednosť sa stávajú hnacou silou stabilnej ekonomiky. Tieto atribúty chcú presadzovať aj členovia BLF, v záujme humánnejšej spoločnosti a budúcich generácií. Preto prijali memorandum, v ktorom sa zaväzujú prispieť k prosperite Slovenska, a to v horizonte roku 2020. Chcú zohľadňovať a vyhodnocovať sociálne, etické a environmentálne dosahy svojho podnikania. Pritom veria, že aj vlastnú reputáciu zlepšia kultúrou riadenia, založenou na etike, transparentnosti a reportovaní aktivít.

Chcú prispievať aj k riešeniu vážnych tém, ako sú predvídateľnosť legislatívneho prostredia a boj proti korupcii. Ďalšie akcenty predstavujú integrácia vylúčených skupín, vzdelávanie pre prax, aktívne starnutie, adaptácia na klimatické zmeny a udržateľnosť miest.

NP/TA

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo