Z vyhlásenia slovenských vedcov k pandémii: Komunikujte lepšie s verejnosťou, rešpektujte vedu

Autor Richard Kollár október 2020 -
Z vyhlásenia slovenských vedcov k pandémii: Komunikujte lepšie s verejnosťou, rešpektujte vedu Youtube

Spoločné vyhlásenie vedcov zo SAV a vysokých škôl zverejnili 27. októbra v sídle prezidentky SR. Ponúkame podstatné pasáže.

Apelujeme preto na predsedu a členov slovenskej vlády, členov ústredného krízového štábu a pandemickej komisie, aby dôkladne zvážili, aké kroky sú najefektívnejšie v horizonte dlhšom ako pár týždňov. 

1. Komunikovať s verejnosťou tak, aby stúpala dôvera občanov v opatrenia, aby všetci boli zapojení do boja s pandémiou, a aby nedochádzalo k zbytočnému rozdeľovaniu spoločnosti. Zásadným predpokladom je rešpektovanie pribúdajúcich vedeckých poznatkov a vyhýbanie sa zľahčovaniu či nepresnostiam v terminológii a interpretácii dát, ktoré vyvolávajú pochybnosti. Práve dôvera občanov v efektívnosť a opodstatnenosť opatrení je podľa odborných štúdií rozhodujúcim faktorom v boji s pandémiou.  

2. Aktívne monitorovať epidemickú situáciu na regionálnej a lokálnej úrovni, nastavovať opatrenia nielen podľa aktuálneho stavu, ale aj podľa očakávaných trendov. Následne uplatňovať adekvátne opatrenia. Vytvoriť silnú verejne kontrolovanú analytickú štruktúru.

3. Zásadne posilniť systémy vyhľadávania kontaktov a varovania, ktoré umožnia lepšie kontrolovať situáciu po plošnom testovaní a spomalia nástup eventuálnych následných epidemických vĺn.

4. Posilniť kapacity testovania pomocou štandardizovanej PCR i celého spektra ďalších dostupných spoľahlivých metód. Zaviesť pravidelné testovanie ohrozených skupín a ohnísk. Zabezpečiť dostupnosť priebežného testovania zadarmo pre občanov, ktorí majú podozrenie na ochorenie COVID-19. Vytvoriť kritériá a pravidlá pre výber testovaných v prípade limitovanej kapacity a definovať potreby a harmonogram dobudovania ďalších kapacít (napr. testovanie všeobecnými lekármi). 

5. Intenzívne komunikovať a koordinovať opatrenia s inými európskymi krajinami, najmä našimi susedmi tak, aby viedli k bezpečnému geografickému priestoru, v ktorom by mohli byť hranice otvorené.

V prípade pripravovaného celoplošného testovania považujeme za veľmi dôležité správne komunikovať výsledky verejnosti, najmä v kontexte súčasného poznania o limitáciách testov a nespájať pojem infekčnosti s ich výsledkom.

(Skrátený text, zvýraznené časti vybrala redakcia; vyhlásenie je zároveň verejne prístupnou petíciou, plné znenie)

Signatári:

 • Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., Ústav virológie SAV, Biomedicínske centrum SAV
  RNDr. Boris Klempa, DrSc., Ústav virológie SAV, Biomedicínske centrum SAV
  Doc. Mgr. Richard Kollár, PhD., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 
  Pavol Čekan, PhD., MultiplexDX 
  Doc. MUDr.  Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH, Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského
  Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského 
  MUDr. Peter Visolajský, Fakultná nemocnica Nitra
  Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 

Multimédiá

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo