Opatrenia Európskej komisie majú zlepšiť dialóg sociálnych partnerov

Autor Veerle Nuyts, Flora Matthaes január 2023 -
Valdis Dombrovskis a Nicolas Schmit Valdis Dombrovskis a Nicolas Schmit Foto EÚ / Xavier Lejeune

Počet členov odborov klesá a mnohé nové odvetvia v oblasti kolektívneho vyjednávania chýbajú.

Európska komisia predstavila iniciatívu, ktorá má výraznejšie posilniť a podporiť sociálny dialóg prijatím konkrétnych opatrení na úrovni EÚ i jej členských štátov.

„Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov z celej Európy sa každý deň stretávajú, aby sa dohodli na podstate pracovných podmienok, ako sú mzdy, pracovný čas a opatrenia v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci. Sociálny dialóg je základnou črtou nášho európskeho sociálneho trhového hospodárstva,“ povedal komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit.

„No počet členov v odborových organizáciách klesá a mnohé odvetvia, ako napríklad starostlivosť alebo platformová práca, v oblasti kolektívneho vyjednávania chýbajú. Ak máme zabezpečiť, aby Európa zostala konkurencieschopná a inkluzívna, potrebujeme silný sociálny dialóg a silných sociálnych partnerov,“ upozornil.

EK novou iniciatívou znova potvrdzuje pevný záväzok Európskej únie vo vzťahu k sociálnemu dialógu ako základnému kameňu sociálneho trhového hospodárstva EÚ a jeho konkurencieschopnosti.

Iniciatíva dáva sociálnemu dialógu viac slobody prispôsobovať sa meniacemu sa svetu práce a novým trendom na pracovnom trhu v kontexte prechodu na digitálnu a klimaticky neutrálnu ekonomiku a nových možností zamestnania.

„Sociálny dialóg má zásadný význam pre náš budúci hospodársky rast a odolnosť našich ekonomík. Zohráva dôležitú úlohu pri zachovávaní a zvyšovaní konkurencieschopnosti európskych podnikov, raste produktivity, zlepšovaní pracovných podmienok a vybavení pracovníkov zručnosťami potrebnými na úspešnú zelenú a digitálnu transformáciu,“ uviedol výkonný podpredseda pre hospodárstvo pracujúce v prospech ľudí Valdis Dombrovskis.

„Existuje mnoho príkladov, keď sociálny dialóg pomohol zlepšiť koncepciu verejných politík. Dnešný balík podporí sociálny dialóg, aby z ekonomického a sociálneho rastu mohlo mať prospech čoraz väčší počet podnikov a pracovníkov v Európskej únii,“ zdôraznil.

Miera a kvalita zapojenia sociálnych partnerov sa pritom v jednotlivých krajinách značne líšia.

Rozvoj sociálneho dialógu na vnútroštátnej úrovni

V návrhu Komisie na odporúčanie Rady sa členským štátom odporúča:

  • V súlade s vnútroštátnou praxou zaručiť konzultácie so sociálnymi partnermi pri navrhovaní a vykonávaní hospodárskych politík, politík zamestnanosti a sociálnych politík;
  • Obrátiť pozornosť sociálnych partnerov na lnové či atypické formy zamestnania a podnecovať ich k rozsiahlej propagácii výhod sociálneho dialógu a každej z dohodnutých kolektívnych zmlúv;
  • Umožniť zvýšenie potenciálu zamestnaneckých a zamestnávateľských združení, napríklad zaručením prístupu k relevantným informáciám a zaistením podpory od národných vlád.

Zapojenie sociálnych partnerov na úrovni EÚ

V záujme intenzívnejšej podpory úlohy sociálnych partnerov pri tvorbe politík EÚ a posilnenia sektorového sociálneho dialógu na úrovni EÚ navrhuje Komisia súbor opatrení, ktoré majú za cieľ:

  • Posilniť európsky sektorový sociálny dialóg modernizáciou jeho rámca v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi EÚ, prípadne aj revíziou súčasných pravidiel;
  • Pokračovať v podpore sociálnych partnerských dohôd, najmä poskytovaním administratívnej pomoci a právneho poradenstva;
  • Zvýšiť zapojenie sociálnych partnerov do tvorby politík EÚ, napríklad zhromažďovaním názorov európskych sociálnych partnerov z jednotlivých odvetví na politické priority EÚ pred prijatím ročného pracovného programu Komisie;
  • Zefektívniť technickú a finančnú podporu EÚ pre sociálnych partnerov. Komisia tak napríklad v spolupráci so sociálnymi partnermi zriadi výskumnú sieť na monitorovanie a podporu sociálneho dialógu EÚ.

Okrem toho Komisia vyzýva sociálnych partnerov, aby rokovali a uzatvárali viac sociálnych partnerských dohôd a zvýšili členstvo a reprezentatívnu silu odborových zväzov a zamestnávateľských združení.

Komisia bude aj naďalej podporovať sociálny dialóg na medzinárodnej úrovni formou pravidelnej spolupráce s Medzinárodnou organizáciou práce (MOP), Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a ďalšími. Komisia odporúča členským štátom pokračovať v ratifikácii a účinnej implementácii dohovorov MOP.

Veerle Nuyts, Flora Matthaes

Európska komisia

Partneri