Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia umožňuje mladým ľuďom vyskúšať si podnikanie formou študentskej firmy

Autor TS november 2023 -
Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia umožňuje mladým ľuďom vyskúšať si podnikanie formou študentskej firmy Pixabay

Študenti sa vďaka praktickej skúsenosti učia byť zodpovednými, vedieť sa rozhodovať, komunikovať a viesť firmu.

Aplikovaná ekonómia je program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založená na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov. 

Je schválená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako voliteľný alebo nepovinný predmet pre všetky typy stredných škôl. Do programu Aplikovaná ekonómia je zapojená aj organizácia Junior Achievement (JA) Slovensko.

Aplikovaná ekonómia má modulárne usporiadanie učiva, ktoré je možné vyučovať v ktoromkoľvek ročníku strednej školy ako predmet v trvaní jedného alebo dvoch rokov.

Program využíva moderné metódy vzdelávania a výchovy praktickým interaktívnym zážitkovým spôsobom – tzv. „learning-by-doing“. Pozostáva z troch základných pilierov – študentská firma, teória a konzultant – ktoré môžu byť doplnené ďalšími krátkodobými vzdelávacími programami.

Študentská firma

Pri tejto forme si študenti osvojujú teoretické vedomosti prostredníctvom praxe. Zakladajú študentskú firmu simulujúcu akciovú spoločnosť. Musia pritom prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka.

Vďaka tejto praktickej skúsenosti, ktorá je medzi študentmi programu Aplikovaná ekonómia veľmi obľúbená, získavajú možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj byť zodpovednými, vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

Praktické podnikateľské kroky

Po založení firmy si študenti volia manažment, emisiou akcií získajú základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravujú podnikateľský plán a realizujú výrobu a predaj produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením finančnej evidencie.

Na záver roka činnosť firmy ukončia uzavretím finančnej evidencie, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a študentskú firmu zlikvidujú podľa platných predpisov.

Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby.

Teória

V rámci programu Aplikovaná ekonómia vyučujú teóriu učitelia aj s pomocou interaktívnej online učebnice, ktorá pomáha študentom pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu.

Na základe príkladov z praxe jednoducho a zrozumiteľne opisuje základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo, cenový systém a konkurenciu.

Dobrovoľný konzultant

V záujme prepojenia s reálnou ekonomickou praxou sú do programu zapojení aj odborníci z podnikateľskej a manažérskej praxe. Navštevujú triedu, delia sa so študentmi o svoje skúsenosti, pomáhajú pri vedení ich študentskej firmy a vhodne dopĺňajú teoretickú výučbu. Konzultant sa stáva pre študentov vzorom a poradcom.

Kreativita a podnikavosť

Okrem zvládnutia teórie študenti získajú podnikateľské zručnosti, postoje, správanie, čo zahŕňa aj:

 • kreatívne myslenie a riešenie problémov,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • sebadôveru,
 • tímovú prácu a schopnosť viesť tím,
 • vyjednávanie a rozhodovanie,
 • stanovovanie cieľov a riadenie času (time-management),
 • riadenie rizík.

Študenti sa naučia, ako:

 • získať finančné prostriedky predajom akcií, 
 • realizovať prieskum trhu,
 • spolupracovať na vytvorení podnikateľského plánu,
 • vyvinúť a rozvíjať vlastný produkt alebo službu,
 • propagovať svoje výrobky a služby,
 • predávať svoje výrobky a služby,
 • spravovať firemné financie,
 • prezentovať na veľtrhu.

Cieľom nie je vychovať zo všetkých študentov podnikateľov, ale ukázať im možnosti a urobiť ich viac podnikavými a pripravenými pre trh práce 21. storočia.

Skúsenosti s programom

Absolvent programu Aplikovaná ekonómia a spoluzakladateľ firmy Lightech Richard Kačík o svojich skúsenostiach povedal: „Vďaka projektu JA Slovensko som sa naučil prezentovať svoje názory a komunikovať so staršími. Pri obchodných stretnutiach so zákazníkmi si občas spomeniem na stratégie, ktoré sme so spolužiakmi v rámci predmetu vymýšľali, keď sme chceli produkt študentskej spoločnosti presadiť na našom malom školskom trhu.

Myslím si, že je to jediný predmet, ktorý v podnikaní stále využívam. A od študentskej firmy to bol už len krôčik k serióznemu podnikaniu v oblasti svetelnej techniky.“

Učiteľka programu Aplikovaná ekonómia, Eva Wolfová z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach uviedla: „Na začiatku školského roka máte v projekte deti, na jeho konci sa dívate na mladých, sebavedomých a zodpovedných ľudí, ktorí vám dospeli pred očami. Aplikovaná ekonómia zmení študentov a vám pripomenie, prečo ste sa kedysi stali učiteľom a prečo ním stále ešte ste.“

Aktuálne vzdelávanie učiteľov

Na školeniach v septembri a októbri 2023 v štyroch slovenských mestách rozšírila JA Slovensko vedomosti 110 pedagógov predmetu Aplikovaná ekonómia.

Workshop s Braňom Chrappanom z AT&T a Ľudmilou Grajcárovou z firmy LEGOrent bol zameraný na mentorovanie študentských firiem. Peter Bíro z SK-NIC a Tomáš Barbarič z 365.bank obohatili program o virtuálnu komunikáciu a investičné stratégie.

Workshopy boli pre učiteľov priestorom pre rozvoj a zdieľanie skúseností. Podporili ich Národná banka Slovenska v Košiciach, SAP Slovensko v Bratislave, NIVaM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko v Trenčíne, a 365.labb v Banskej Bystrici.

TS

Multimédiá

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo